Algemene Voorwaarden


Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VH Webvision, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Door ondertekening van een overeenkomst met VH Webvision verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze Algemene Voorwaarden van VH Webvision en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen VH Webvision en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
1. De door VH Webvision gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende drie maanden, tenzij anders aangegeven.
2. VH Webvision is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen drie maanden, aan VH Webvision wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht VH Webvision niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Prijzen, facturatie en betalingen
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat VH Webvision gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste twee maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor VH Webvision van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 30% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en 70% bij oplevering van het project.
4. Indien er niet in de offerte vermeld staat dat wij de website online zetten, zullen wij voor het online zetten van de website extra kosten rekenen. Dit bedrag zal zijn op basis van ons uurtarief.
5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door VH Webvision aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Bezwaren op de factuur dienen binnen 14 dagen schriftelijk aan VH Webvision kenbaar gemaakt te worden.
6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
7. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de Opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
8. Indien er werkzaamheden buiten werktijd (09:00 - 21:00) uitgevoerd moeten worden, hebben wij het recht om ons spoedtarief te hanteren. Dit bedrag zal € 100,- per uur zijn.
9. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Verplichtingen van de Opdrachtgever
1. De Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal. Tijdens het project zal VH Webvision aan Opdrachtgever aangeven wanneer materiaal uiterlijk aangeleverd dient te zijn.
2. VH Webvision mag op de website van de Opdrachtgever vermelden dat VH Webvision de website heeft ontwikkeld. Indien de Opdrachtgever dit niet wilt, zal er 10% extra van de offerte prijs in rekening gebracht worden.
3. VH Webvision mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
4. Bij niet tijdig aanleveren kan een meerprijs voor arbeid in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal zijn op basis van ons uurtarief.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. VH Webvision zal zich naar beste kunnen inspannen en de dienstverlening met zorg uit voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal VH Webvision steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan VH Webvision aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan VH Webvision worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan VH Webvision zijn verstrekt, heeft VH Webvision het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. VH Webvision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VH Webvision kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien door VH Webvision of door VH Webvision ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6. Opdrachtgever vrijwaart VH Webvision voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien VH Webvision op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan VH Webvision worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van VH Webvision. VH Webvision is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal VH Webvision, Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Bij contracten waarin afgesproken wordt om onbeperkte wijzigingen aan de content door te voeren, is het limiet van aanpassingen per maand 10 uur, indien anders afgesproken. Gemaakte overuren worden in eerste instantie naar de volgende maand meegenomen, anders op nacalculatie berekend.
4. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van het project is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
5. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor VH Webvision van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 7. Duur en beëindiging
1. Contracten met betrekking tot domeinnaam registratie en hosting hebben een minimale looptijd van 12 maanden. Na 12 maanden zal VH Webvision, indien wenselijk, een nieuw contract opstellen.
2. Onderhoudscontracten hebben een minimale looptijd van 12 maanden. Na 12 maanden zal VH Webvision, indien wenselijk, een nieuw contract opstellen.
3. VH Webvision kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met VH Webvision gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4. VH Webvision heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens VH Webvision niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 8. Levering en levertijd
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
2. Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
3. Het volledige product zal opdrachtnemer pas overdragen en/of online zetten zodra het volledige bedrag is voldaan. Hierop worden geen uitzondering gemaakt.

Artikel 9. Copyright
1. Alle aan VH Webvision verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.
2. Alle door VH Webvision ontwikkelde websites, webshops, maatwerk applicaties en promotiematerialen kunnen door VH Webvision voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. VH Webvision en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door Opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van VH Webvision zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 11. Overmacht
1. In geval van overmacht is VH Webvision gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. VH Webvision is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop VH Webvision geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 12. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. VH Webvision kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de Algemene Voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de Opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. VH Webvision heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 13. Derden
1. VH Webvision is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door VH Webvision doorgevoerd.
2. VH Webvision is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de Opdrachtgever.
2. De door VH Webvision vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de Opdrachtgever.
3. Door VH Webvision of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van VH Webvision.

Artikel 15. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door VH Webvision slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Artikel 16. Garantiebepaling website, webshop & maatwerk applicatie
1. Na de oplevering van uw website, webshop of maatwerk applicatie heeft u bij VH Webvision 3 maanden garantie op technische complicaties. Na het verstrijken van de looptijd zullen wij eventuele technische complicaties aan het geleverde product bij u in rekening brengen. WordPress updates en plugin updates die eventuele schade toe brengen aan de website op wat voor manier dan ook vallen niet binnen de garantietermijn.

Ben jij er klaar voor om jouw droom te realiseren?


Ja, ik wil nu beginnen!

Wil jij het optimale uit je website of webshop halen en meer inkomsten genereren?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en wij sturen je handige tips & tricks!

* Max 4 keer per jaar (pinky swear)